SkipLine

(PWS4 IIS4 IIS5)
SkipLine — 次の1行をスキップする

構文

object.SkipLine

パラメータ

object
TextStream オブジェクトを指定します。

戻り値

値を返しません。

説明

ファイルを読み込むときに次の行をスキップします。

JScript

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
function SkipLineDemo()
{
   var fso, f, r
   var ForReading = 1, ForWriting = 2;
   fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject")
   f = fso.OpenTextFile("c:\\testfile.txt", ForWriting, true)
   f.WriteLine("Hello world!");
   f.WriteLine("JScript is fun");
   f.Close();
   f = fso.OpenTextFile("c:\\testfile.txt", ForReading);
   f.SkipLine();
   r = f.ReadLine();
   return(r);
}

VBScript

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Function SkipLineInFile
   Const ForReading = 1, ForWriting = 2
   Dim fso, f
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   Set f = fso.OpenTextFile("c:\testfile.txt", ForWriting, True)
   f.Write "Hello world!" & vbCrLf & "VB Script is fun!"
   Set f = fso.OpenTextFile("c:\testfile.txt", ForReading)
   f.SkipLine
   SkipLineInFile = f.ReadLine
End Function

関連ページ